FAMILIES' FEEDBACK ON CHILDCARE SERVICE PROVIDED BY PINK LOTUS FDC SCHEME'S EDUCATORS


Dear family, thank you for using our Family Day Care Service and trusting us to care for your children. We would like to seek your feedback on the childcare service our educators provided to your children in the past year. These input is an important part of our self-reflection and on-going improvement of our service.

Your feedback is anonymous and only general comment will forward to the relevant educator.

Xin mến chào mọi người, Cám ơn vì đã sử dụng dịch vụ giữ trẻ tại Pink Lotus Family Day Care Scheme. Hiện tại, Pink Lotus Family Day Care scheme muốn xin những nhận xét của quí vị về chất lượng giữ trẻ cung cấp bởi những educator của chúng tôi trong năm qua. Những nhận xét của quí vị là đóng góp quí báu trong việc tự kiểm điểm và tăng cường chất lượng của educators tại Pink Lotus Family day Care.

Những nhận xét của quí vị sẽ được giữ bí mật và chỉ có những đánh giá chung sẽ được gởi đến educator.

We have our survey in English and Vietnamese. Please choose your preference by clicking on the right image above

Chúng tôi có bản đánh giá bằng tiếng anh và tiếng việt. Xin chọn bằng cách bấm vào hình bên trên.

Thank you for your participation